Splošni pogodbeni pogoji

 1. VELJAVNOST TEH SPLOŠNIH POGOJEV

1.1 Za vse dobave, storitve in ponudbe spletne trgovine fork.si, katere lastnik je podjetje AALT d.o.o., veljajo spodnji pogoji, razen če se deležne stranke izrecno dogovorijo drugače

1.2. Ti splošni pogoji veljajo med kupcem in družbo Aalt d.o.o. kot prodajalcem (v nadaljevanju: prodajalec) v zvezi s kupčevim nakupom blaga prodajalca, dogovorjenim preko spletne trgovine prodajalca.

1.3. Kupec je vsaka oseba, ki ima prek www.fork.si s prodajalcem sklenjen veljaven dogovor za nakup blaga prodajalca.

1.4. Vsi pogodbeni dogovori med prodajalcem in kupcem v zvezi z nakupom blaga prek www.fork.si so urejeni v teh splošnih pogojih, splošnih pogojih o osebnih podatkih prodajalca ter konkretnem naročilu.  

1.5. Kupec ima možnost, da si te splošne pogoje ob podaji svoje ponudbe natisne oziroma shrani.

Pogoji veljajo od 01. 03. 2024.

 1. NEVELJAVNOST DRUGIH POGODBENIH POGOJEV

2.1. Ti splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi pogodbenimi pogoji kupca ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev.  

2.2. Ti splošni pogoji veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe prodajalec opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe. Veljavnost slednjih je v vsakem primeru izključena. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji kupca ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh splošnih pogojev.

 1. OSEBNA VELJAVNOST

3.1. Med prodajalcem in vsemi osebami, ki štejejo za potrošnika v smislu potrošniške zakonodaje, veljajo samo splošni pogoji, ki so navedeni v tem dokumentu. 

3.2. V primeru iz prejšnje točke, v vsakem primeru dopolnilno veljajo tudi določila potrošniške zakonodaje, ki v vsakem primeru tudi prevladajo nad morebitnimi nasprotnimi določbami teh splošnih pogojev.

 1. VELJAVNOST V RAZMERJU DO POTROŠNIKOV

Za vključitev teh splošnih pogojev med pogoje nakupa zadošča, če takšna oseba ob registraciji kot uporabnik spletnih strani prodajalca ali ob podaji povpraševanja za nakup blaga prodajalca izjavi, da je bila v celoti seznanjena s temi splošnimi pogoji prodaje prek www.fork.si.

 1. VELJAVNOST V RAZMERJU DO TUJCEV

Ti splošni pogoji veljajo ne glede na statutarni ali dejanski sedež kupca in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja jezika, v katerem so ti splošni pogoji sestavljeni. Pod pogoji potrošniške zakonodaje lahko kupec zahteva sklenitev pogodbe na podlagi teh splošnih pogojev tudi v drugem jeziku.

 1. OGLAŠEVANJE

6.1. Objave prodajalca predstavljajo prikaz osnovnih pogojev nakupa, razen če je izrecno določeno drugače v objavi.

6.2. Prodajalec jamči za karakteristike blaga, ki so kot take navedene v okviru www.fork.si. Zaradi tehničnih lastnosti kupčeve strojne ali programske opreme, prek katere si kupec na www.fork.si oglaševano blago ogleda, so možna malenkostna odstopanja od dejanskega videza izdelka.

6.3. V namene oglaševanja uporablja www.fork.si tudi storitev Google AdwordsRemarketing. To je storitev podjetja Google za uporabo remarketinga in vedenjsko ciljnega oglaševanja. Storitev uporabljamo z namenom oglaševanja na Google SearchandDisplay omrežju za stranke, ki so že obiskale spletno stran www.fork.si. Iz te storitve se lahko odjavite v Google's Ads nastavitvah, ki se nahajajo v vašem Google profilu.  

6.4. Že uporabljeni izdelki ali razstavni eksponati, ki se prodajajo v okviru www.fork.si, so kot taki tudi označeni, vključno z morebitnim popustom iz tega naslova. S podajo naročila kupec potrjuje, da je bil z navedenimi lastnostmi blaga seznanjen in to tudi sprejema. V takih primerih prodajalec ne jamči dostave v originalni embalaži, pač pa v primerni embalaži.

6.5. Kupec se strinja, da ga prodajalec preko elektronske pošte in/ali SMS sporočil občasno lahko obvešča o novostih na strani, novosti v ponudbi in promocijskih akcijah. Prodajalec se obvezuje, da e-naslova in telefonske številke kupca ne bo posredoval tretji osebi. Kupec se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja e-novic ali SMS sporočil.

 1. NAROČILO KUPCA

7.1. Kupec lahko iz asortimaja prodajalca, ki je objavljen na www.fork.si, izbere blago, za katerega nakup je zainteresiran, ter nabor takšnega blaga s klikom na gumb »v košarico« določa v svoji »košarici«.

7.2. S klikom na gumb »zaključi nakup« kupec opravi nakup blaga, opredeljenega v košarici. Pred nakupom lahko kupec prosto spreminja nabor blaga, ki ga želi kupiti.

7.3. Nakup blaga je veljaven le pod pogojem, če kupec s klikom na ustrezni gumb potrdi, da se strinja s predmetnimi splošnimi pogoji in jih s tem naredi za sestavni del ponudbe. V primeru, da izbere način plačila s posredovanjem kateregakoli ponudnika plačilnih storitev, odredi izvedbo plačilne transakcije za plačilo vseh denarnih obveznosti, ki za kupca izhajajo iz oddane ponudbe.  

7.4. Nakup se opravi glede na ceno blaga, ki je navedena v košarici kupca. Plačilna obveznost kupca znaša toliko, kot je pred izbiro blaga s strani kupca navedeno v razdelku »za plačilo« v sistemu www.fork.si, vključno z vsemi manipulativnimi stroški, stroški dostave ali plačila in podobnimi stroški ter morebitnimi davki, dajatvami ali popusti, kupec pa potrjuje, da je s tem seznanjen in se s tem strinja.

7.5. Nakup je veljaven le, če je ustrezno dogovorjen prek sistema www.fork.si. To velja tudi za vse morebitne dodatne zahteve, pogoje ali navodila kupca, ki so lahko v zvezi z vsebino nakupa.

 1. POTRDITEV PRODAJALCA

8.1. Potrdilo prejema naročila kupca, ki sledi po odpošiljanju naročila kupca, ne vpliva na samo naročilo.

8.2. Kakršnakoli izpolnitvena ali drugačna konkludentna ravnanja prodajalca ne vzpostavljajo veljavnosti nakupa, če niso izpolnjeni pogoji iz razdelka "Naročilo kupca".

8.3. Naročilo kupca je v vsakem primeru dano pod odložnim pogojem, da način plačila, izbran s strani kupca, zagotavlja plačilo celotne plačilne obveznosti kupca prodajalcu, kar prodajalcu avtorizira njegov ponudnik plačilnih storitev, ter da je prodajalec opravil in potrdil dobavljivost blaga v skladu z elementi nakupa.

8.4. Po dogovoru o nakupu skladno s temi splošnimi pogoji so pogoji vsakokratne kupoprodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem fiksirani in jih ni mogoče spreminjati.

 1. SPLOŠNO O NAČINIH PLAČILA

9.1. Sistem www.fork.si kupcu omogoča plačilo nakupa s kreditno ali debetno kartico, po predračunu ali plačilom ob prevzemu blaga s strani kupca, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih.

9.2. Plačila se opravljajo izključno v evrih.

9.3. Po izbiri ustreznega načina plačila s kreditno ali debetno kartico, po predračunu ali z gotovinskim plačilom ob prevzemu blaga se kupec odpoveduje morebitni pravici do odstopa ali spremembe naloga za izvedbo plačila z izbranim načinom plačila.

9.4. Kupec se strinja, da sme prodajalec v primeru suma zlorabe kateregakoli načina plačila po svoji prosti presoji vsako zadevno transakcijo brez predhodnega obvestila predati v reševanje pristojnim organom.

9.5. Kupec ne more pobotati svoje plačilne obveznosti s terjatvijo, ki jo ima do prodajalca.

9.6. Kupec se zaveda in se strinja, da lahko njegov izvajalec plačilnih storitev za namen izpolnitve kupčevih plačilnih obveznosti v zvezi z nakupom po teh splošnih pogojih kupcu zaračuna stroške transakcije, ki prodajalcu niso znani. Kupec se strinja, da takšne stroške nosi sam.

 1. PLAČILO IZDELKOV PO NAROČILU

Za izdelke, ki niso na zalogi in so na voljo po naročilu, je potrebno plačilo are v višini 50% vrednosti izdelka. Stranka potrdi naročilo s plačilom are v višini 50% ali več, ki ga nakaže na TRR podjetja. Preostali znesek stranka plača pred dostavo ali na dan dostave naročila. Rok dobave je odvisen od zaloge in proizvodnje pri proizvajalcu oz. dobavitelju. Rok začne veljati od dneva prejema nakazila. O predvidenem roku dobave stranko obvestimo po elektronski pošti.

 1. PLAČILO S KREDITNIMI ALI DEBETNIMI KARTICAMI

11.1. Pri plačilu s kreditnimi ali debetnimi karticami bo prodajalec prek ustreznih ponudnikov plačilnih storitev bremenil dobroimetje kupca neposredno po odpošiljanju elektronske pošte kupcu o sprejemu njegove ponudbe s strani prodajalca.

11.2. Po podanem nalogu za izvedbo plačila s kreditno ali debetno kartico se kupec odpoveduje sleherni pravici do preklica ali spremembe takšnega naloga, sicer prodajalcu odgovarja za vse stroške in škodo v zvezi s tem.

11.3. Kupec je odgovoren za to, da ima pri ponudniku plačilnih storitev s kreditnimi ali debetnimi karticami zadostno dobroimetje za plačilo nakupa, da ima tudi sicer urejena vsa razmerja s tovrstnim ponudnikom plačilnih storitev, da je upravičen do plačevanja z uporabljeno kreditno ali debetno kartico ter da je ob podaji naročila podal popolne in pravilne podatke o uporabljeni kreditni ali debetni kartici. V nasprotnem primeru odgovarja prodajalcu za vso škodo in stroške, ki bi prodajalcu v zvezi z navedeno kršitvijo nastali.

 1. PLAČILO PO PREDRAČUNU

V primeru plačila blaga po predračunu je potrebno znesek računa nakazati na spodaj naveden bančni račun v roku 7 dni po prejemu potrditve naročila.

Bančni podatki za nakazilo:

Aalt d.o.o.
Hafnerjevo naselje 125, 4220 Škofja Loka
Banka IntesaSanpaolo d.d.
Pristaniška 14
SI-6502 Koper
BIC koda: BAKOSI2X
IBAN: SI56101000030084933

 1. PLAČILO OB PREVZEMU BLAGA

Kupec lahko plačilo ob prevzemu blaga opravi le z GOTOVINO ter da je najvišji možni znesek za plačilo po povzetju 500 €.

 1. DOSTAVA BLAGA

14.1. Prodajalec je s strani kupca naročeno blago dolžan dostaviti na naslov, ki ga kupec označi v svojem naročilu, poslanem prek sistema www.fork.si. 

14.2. Čas dobave znaša, če ni v ponudbi drugače navedeno, 2-5 delovnih dni. Informacije o pogojih pošiljanja in dostave so na voljo tukaj.

14.3. Če vsi naročeni izdelki niso na zalogi, ima prodajalec pravico na lastne stroške izvesti delne dostave, v kolikor se stranka s tem strinja.

14.4. V primeru, da prodajalec naročenega izdelka ne more dostaviti, ker ga prodajalec brez lastne krivde ne dobi dobavljenega od svojega dobavitelja, lahko prodajalec odstopi od pogodbe. V tem primeru prodajalec stranko nemudoma obvesti in ji ponudi podoben izdelek. V primeru, da podoben izdelek ni na voljo ali stranka ne želi dostave tega izdelka, bo prodajalec plačilo za že plačane izdelke brez protistoritev nemudoma povrnil.

14.5. Znotraj EU poteka dostava brez carine. Pri pošiljanju v države izven EU, nosi stranka morebitne carinske, davčne ali druge dajatve sama.

14.6. Če so prejeti izdelki poškodovani zaradi transporta, je potrebno takoj obvestiti prodajalca. Prodajalec ima na tak način možnost pri prevozniku ali zavarovalnici za transportno zavarovanje reklamirati škodo. Če stranka ne zagotovi potrdila o poškodbi pri prevozu, to ne sme imeti vpliva na njene pravice iz naslova zakonske garancije.

14.7. Za čimboljše izpolnjevanje naročil posreduje prodajalec ustrezni dostavni službi e-poštni naslov in - če je dana – tudi telefonsko številko strank. To posredovanje je obvezen del pogodbenega razmerja z prodajalec.

14.8. Kolikor dostava blaga na naslov, ki ga je v svoji ponudbi označil kupec, ni mogoča iz razloga, ker blaga, ki je predmet dostave, ni mogoče vstaviti v hišni ali izpostavljeni predalčnik ali ker oseba, ki blago dostavlja, ugotovi, da se kupec ne nahaja na navedenem naslovu, kljub temu, da je bil predvideni čas dostave kupcu sporočen, kupec pride v zamudo ter nosi stroške brezuspešnega poskusa dostave, oseba, ki blago dostavlja, pa sme kupcu sporočiti, da ta naročeno blago v nadaljevanju prevzame na lokaciji, ki jo oseba, ki blago dostavlja, navede v svojem sporočilu, prodajalec pa sme kupcu zaračunati običajne stroške plačane ležarine. 

14.9. Blago se šteje za dostavljeno, ko kupec predstavniku prodajalca, ne glede na način dostave (torej vključno s predstavniki dostavljavca), pisno potrdi prevzem blaga ali če v skladu z določbami tega razdelka pride v prevzemno zamudo. 

14.10. Izbira dostavljavca je v pristojnosti prodajalca.

14.11. Prodajalec sme v primeru zaznanih težav z izpolnitvijo plačilne obveznosti kupca odpošiljanje blaga ali celo samo izročitev blaga kupcu po odpošiljanju po svoji prosti presoji odložiti ali preklicati do popolne izpolnitve plačilne obveznosti kupca. 

 1. OSEBNI PREVZEM

15.1. Kupec lahko v svojem naročilu, poslanem prek sistema www.fork.si, označi možnost osebnega prevzema naročila v AALT Škofja Loka.

15.2. Kupec ima ob izbiri osebnega prevzema na voljo več različnih možnosti za plačilo. Naročeno blago v sistemu www.fork.si lahko kupec plača predhodno po predračunu ali s kreditno kartico. 

Naročeno blago lahko kupec plača ob prevzemu v trgovini AALT d.o.o. Škofja Loka z gotovino ali plačilno kartico.

15.3. Če je kupec v sistemu www.fork.si izbral način plačila po predračunu, bo prodajalec kupca o terminu za prevzem naročenega blaga v sistemu www.fork.si obvestil, ko bo plačilo vidno na TRR podjetja. Prodajalec bo kupca o terminu prevzema obvestil po elektronski pošti in telefonu.

15.4. Če je kupec v sistemu www.fork.si izbral način plačila s kreditno katrico, bo prodajalec kupca o terminu za prevzem naročenega blaga v sistemu www.fork.si obvestil po elektronski pošti in telefonu, ki ju je kupec oddal v svojem naročilu, poslanem prek sistema www.fork.si.

15.6. Če je kupec v sistemu www.fork.si izbral kot način plačila plačilo ob prevzemu v trgovini AALT d.o.o. Škofja Loka, potem prodajalec kupca o terminu prevzema naročenega blaga v sistemu www.fork.si obvesti po elektronski pošti in telefonu, ki ju je kupec oddal v svojem naročilu, poslanem prek sistema www.fork.si.

15.8. Kupec mora ob osebnem prevzemu naročenega blaga v sistemu www.fork.si predložiti identifikacijski dokument, na katerem so navedeni podatki (ime in priimek) iste osebe, ki je v sistemu www.fork.si oddala zahtevek za osebni prevzem.

 1. GARANCIJA, JAMČEVANJE ZA NAPAKE

16.1. Za blago prodajalca velja prostovoljna garancija, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu, ki je kupcu izročen ob dobavi, in sicer tako dolgo, kolikor je na takšni listini navedeno, obvezna garancija pa velja pod zakonskimi pogoji. V primeru prostovoljne garancije so za vprašanja, kjer garancija odstopa od teh splošnih pogojev ali zakonske ureditve, merodajna določila prostovoljne garancije. Vsaka garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter proti predložitvi garancijskega lista ali računa.

16.2. Kolikor informacije o prostovoljni garanciji na listinah iz prejšnje točke ni, se v vsakem primeru šteje, da prostovoljne garancije ni.

16.3. Kolikor je odgovornost prodajalca po teh splošnih pogojih izključena, to velja tudi za osebno odgovornost njegovih delavcev, dostavljavcev, zastopnikov, predstavnikov in izpolnitvenih pomočnikov.

16.4. Prodajalec odgovarja za stvarne napake blaga v skladu z določili civilnega prava. Za potrošnike veljajo določila prava varstva potrošnikov, tudi če odstopajo od v nadaljevanju navedenih pravil.

16.5. Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

16.6. Napaka je stvarna: 

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; 
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; 
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; 
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, ki ga je prodajalec kupcu kot takega pokazal, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

16.7. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

16.8. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki pisno obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

16.9. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

16.10. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. 

16.11. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. 

16.12. Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali 
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali 
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali 
 • vrne plačani znesek. 

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

16.13. Pravice kupca iz predprejšnjega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca. 

16.14. Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora prodajalec čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi kupčevi zahtevi po odpravi napake.

16.15. Prodajalec mora pisno odgovoriti kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna.

16.16. Če prodajalec uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.

16.17. Če prodajalec poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan na lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada kupcu pravica iz prejšnjega odstavka.

 1. SPLOŠNO

17.1. Vsakokratna pogodba, sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev, bo shranjena v elektronskem sistemu prodajalca, kupec pa lahko do nje dostopa preko službe prodajalca za stike s strankami proti plačilu dejanskih materialnih stroškov njene reprodukcije.

17.2. Kupec lahko pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave prodajalcu na naslov: AALT D.O.O., Ferberjeva ulica 14, 1000 Ljubljana/Slovenija.

17.4. Kupec s sprejemom teh splošnih pogojev ponovno potrjuje, da je seznanjen in soglaša z določbami Splošnih pogojev o osebnih podatkih prodajalca, ki jih je sprejel že ob registraciji uporabnika, ki mu omogoča uporabo sistema www.fork.si. 

17.5. Za pogodbe, sklenjene na podlagi teh splošnih pogojev, in za te splošne pogoje, se uporablja pravo države sedeža prodajalca ob izključitvi veljavnosti Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga. 

17.6. Za vse spore, ki so v zvezi ali izhajajo iz teh splošnih pogojev ali na njihovi podlagi sklenjenih pogodb, so mednarodno in krajevno pristojna sodišča v kraju sedeža prodajalca. 

17.7. Reševanje morebitnih sporov s prodajalcem je na izvensodni način možen na podlagi Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov.

17.8. Delna neveljavnost posameznih določb teh splošnih pogojev ali na njihovi podlagi sklenjenih pogodb nima vpliva na veljavnost drugih določb. Neveljavne določbe je razlagati in pravno praznino, nastalo zaradi njihove neveljavnosti, zapolniti na način, ki je najbliže njihovemu prvotnemu ekonomskemu smotru. 

17.9. Kupec potrjuje, da se zaveda, da so za vsakokratni nakup merodajni tisti splošni pogoji, veljavni v času nakupa, vendar, da so predmetni splošni pogoji podvrženi nenehnemu spreminjanju in izboljšavam, zato za morebitne bodoče nakupe sam prevzema odgovornost, da se seznani z aktualnimi splošnimi pogoji, veljavnimi za sistem www.fork.si.

17.10. Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) vas obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme lahko odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam. Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO. 

17.11. Spremembe teh splošnih pogojev ter pogodb, sklenjenih na njihovi podlagi, so možne na podlagi pisnih individualnih dogovorov s kupci. Ustni dogovori o odstopu od obličnostne zahteve iz prejšnjega stavka niso možni.

 

Splošni pogoji o osebnih podatkih 

 1. VELJAVNOST TEH SPLOŠNIH POGOJEV

1.1. Ti splošni pogoji veljajo med stranko in Aalt d.o.o. kot upravljavcem (v nadaljevanju: upravljavec) v zvezi z registracijo stranke kot uporabnika v okviru spletne trgovine upravljavca (v nadaljevanju: www.fork.si). 

1.2. Stranka je vsaka oseba, ki se registrira v sistemu www.fork.si. 

1.3. Ti splošni pogoji veljajo v vseh razmerjih med upravljavcem in stranko v zvezi z uporabo sistema www.fork.si in jih v primeru nakupa blaga v sistemu www.fork.si dopolnjujejo Splošni pogodbeni pogoji upravljavca. 

1.4. Stranka ima možnost, da si te splošne pogoje še pred registracijo natisne oziroma shrani.

 1. OSEBNA PRIVOLITEV STRANKE

2.1. Z registracijo v sistemu www.fork.si, konkretno s klikom na gumb »strinjam se s pogoji poslovanja«, stranka potrjuje, da je bila pred registracijo pisno ustrezno seznanjena z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih stranka da na razpolago upravljavcu ob registraciji v sistem www.fork.si in ki obsegajo predvsem, vendar ne omejeno na:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • prebivališče,
 • datum rojstva,
 • kraj rojstva,
 • spol,
 • EMŠO,
 • naslov elektronske pošte in
 • telefonska številka,

kot tudi tistih, ki jih upravljavec na temelju teh splošnih pogojev ter Splošnih pogodbenih pogojev pridobiva v času, ko je stranka registriran uporabnik sistema www.fork.si, v katerem opravlja transakcije nakupa blaga upravljavca in ki se primeroma nanašajo predvsem na naslednje okoliščine tako stranke kot populacije, v katero stranka spada:

 • pogostost nakupa,
 • tipi kupljenega blaga,
 • gibanja v obsegu in pogostosti plačil,
 • jezik, ki ga stranka uporablja,
 • lokacija stranke,
 • sredstvo dostopa do www.fork.si,
 • tip in verzija brskalnika, s katerim stranka dostopa do www.fork.si,
 • operacijski sistem, ki ga stranka uporablja,
 • resolucija zaslona stranke,
 • ponudnik internetnih storitev, ki ga stranka uporablja,
 • ali stranka uporablja pametni telefon, osebni računalnik, tablični računalnik,
 • spletna stran, s katere je stranka dostopila na www.fork.si,
 • osebne preference stranke.

2.2. Stranka se strinja in upravljavca pooblašča, da sme upravljavec podatke iz prejšnje točke pridobivati, vpisovati, zbirati, urejati, shranjevati na strežnikih ali drugih pomnilnikih, lociranih v katerihkoli državah Evropskega gospodarskega prostora,  jih izvažati v navedene države, jih sistematizirati v zbirke osebnih podatkov, avtomatizirano obdelovati, prilagajati, spreminjati, po prosti presoji priklicevati, vpogledovati, uporabljati, sporočati v okviru koncerna upravljavca, širiti, razvrščati, povezovati, blokirati, anonimizirati ali uničevati, ter predvsem uporabljati za namen izvajanja trgovske dejavnosti upravljavca, kar vključuje analiziranje, uporabo za marketinške raziskave, izsledke, akcije in druge marketinške potrebe; ter tudi uporabljati za namen direktnega kontaktiranja in obveščanja stranke o ponudbah in prodajnih akcijah upravljavca, kar sme upravljavec opravljati neposredno ali prek pooblaščenih pogodbenih partnerjev, ki izvajajo tovrstne akcije.

 1. DRUGO

3.1. Zbrane osebne podatke bo upravljavec izbrisal po dokončanju uporabe za namen iz prejšnje točke ali na zahtevo stranke. 

3.2. Upravljavec je edini uporabnik osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi teh splošnih pogojev. 

3.3. Stranka prostovoljno soglaša z uporabo in obdelavo osebnih podatkov na podlagi teh splošnih pogojev. Stranka ima pravico, da kadarkoli na podlagi aplikacije, ki jo omogoča sistem www.fork.si, vpogleduje in popravlja zbrane osebne podatke. Stranka lahko zahteva izbris zbranih osebnih podatkov z elektronsko pošto, poslano na naslov, naveden v sistemu www. fork.si. 

3.4. Če stranka ni tisti posameznik, na katerega se osebni podatki, ki so predmet teh splošnih pogojev, nanašajo, kar vključuje primere, ko je stranka pravna oseba, pa upravljavcu posreduje osebne podatke določenih posameznikov, stranka upravljavcu jamči, da je takšen posameznik podal privolitev k obdelavi njegovih osebnih podatkov v skladu s temi splošnimi pogoji. 

3.5. V primeru uporabe zbranih osebnih podatkov za namen marketinga oziroma oglaševanja z neposrednim kontaktiranjem stranke bo upravljavec oglasna sporočila jasno označil kot takšna ter stranki sporočil možnost in način odjave od prejemanja tovrstnih sporočil.

3.6. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v naših izdelkih, kalkulacijah in povezanih dokumentih.